M’he presentat a la dihuitena edició del concurs literari i de dibuix dels drets humans abans els reptes del món actual, presentat pel Consell València de Cultura. L’objectiu d’este concurs és conscienciar a la població de com encara que tots siguem humans, ens enfrontem, matem i culpem només pels nostres beneficis.

Des d’aquell 10 de desembre de 1948, amb la creació de la Declaració Universal dels Drets Humans, el món ha canviat dràsticament i igual que les Nacions Unides es continuen enfrontant als defectes i reptes del món actual, esta va servir i va donar pas a una nova era, més segura, més justa, més igualitària i sobretot menys racista.

La Declaració ha donat pas a una nova etapa social la qual deixa arrere les catàstrofes passades com les Guerres Mundials. En canvi, això no soluciona la gran quantitat de problemes que tenim, teníem o tindrem. Un gran exemple és el Salvador. El president del Salvador, Bukele, va construir una presó d’alta seguretat amb l’objectiu de reduir la criminalitat del país més insegur de Llatinoamèrica com ho era El Salvador.

La lluita per la justícia i la criminalitat s’ha vist marcada en molts àmbits però esta només és possible gràcies a la cooperació entre les nacions.

Actualment ja podem lluitar contra la injustícia política la qual havia sigut el major desafiament que la humanitat ha tingut i l’hem poguda apreciar amb els totalitarismes. És molt fàcil veure les coses des de la llunyania i després que hagen succeït, però no tot sembla igual de bo o dolent des d’un altre punt de vista. Hitler, va ser presentat al poble alemany com una icona a seguir, un ídol, el salvador. En el seu mandat, Hitler representava una salvació a causa de les propostes electorals i ideològiques que proposava en el seu llibre “Main Kampf” (“La meua lluita”). Esta lluita contra les injustícies internacionals les duu a terme la Cort Penal Internacional (CPI).

Un problema que en l’últim segle ha tingut molta rellevància és la igualtat la qual va ser un gran problema a tot el món i el continua sent en uns certs països. Les dones són injustament tractades en molts àmbits, no sols legislativament, pel fet que en molts països del món és il·legal, en canvi esta desigualtat de gènere es veu representada en l’àmbit social i personal.

Un factor important per a l’erradicació de les desigualtats de gènere, religió, sexe, idioma…; de racisme; de la llibertat d’expressió. És el respecte i és un valor que hauria de ser inculcat en totes les persones des de xicotets a més de seguir les pautes i drets de la Declaració de Drets Humans perquè així construiríem un món millor en el qual podríem fer el que volguérem sense límits, sense faltes d’oportunitats i podent fer el que volguérem.

 

Alejandro Bargues Herrera (Alumno de 4º ESO)

 

 


 

Human Rights facing the challenges of today’s world

 

I have entered the eighteenth edition of the human rights literary and drawing competition before the challenges of the current world, presented by the Valencia Council of Culture. The aim of this competition is to make the population aware of how even though we are all human, we fight, kill and blame only for our own benefits.

Since that December 10, 1948, with the creation of the Universal Declaration of Human Rights, the world has changed drastically and just as the United Nations continues to face the flaws and challenges of today’s world, it served and gave way to a new era, safer, fairer, more equal and above all less racist.

The Declaration has given way to a new social stage which leaves behind past catastrophes such as the World Wars. However, this does not solve the multitude of problems that we have, had or will have. A great example is El Salvador. The president of El Salvador, Bukele, built a high-security prison with the aim of reducing crime in the most insecure country in Latin America, which was El Salvador.

The fight for justice and crime has been marked in many areas, but this is only possible thanks to the cooperation between nations.

Currently we can already fight against political injustice which had been the greatest challenge that humanity has had and we have been able to appreciate it with totalitarianisms. It is very easy to see things from afar and after they have happened, but not everything looks equally good or bad from another point of view. Hitler was presented to the German people as an icon to follow, an idol, the savior. In his mandate, Hitler represented salvation because of the electoral and ideological proposals he proposed in his book «Main Kampf» («My Struggle»). This fight against international injustices is carried out by the International Criminal Court (ICC).

A problem that in the last century has had a lot of relevance is equality, which was a big problem all over the world and continues to be so in certain countries. Women are unfairly treated in many areas, not only legislatively, due to the fact that in many countries of the world it is illegal, on the other hand this gender inequality is represented in the social and personal sphere.

An important factor for the eradication of inequalities of gender, religion, sex, language…; of racism; of freedom of expression. It is respect and it is a value that should be instilled in all people from a young age in addition to following the guidelines and rights of the Declaration of Human Rights because in this way we would build a better world in which we could do what we wanted without limits, without lack of opportunities and being able to do what we wanted.

 

Alejandro Bargues Herrera (4º ESO student)